Z zami?owania do tworzenia rzeczy niezwyk?ych, cz?sto inspirowanych rodzimym designem, powsta?a seria nietypowych obiektów.

Ide? jest poszukiwanie relacji pomi?dzy designem, r?kodzie?em i sztuk?. Standaryzacja przedmiotów codziennego u?ytku sprawia, ?e coraz cz??ciej staj? si? tylko praktycznym uzupe?nieniem wn?trz. Mog? jednak stanowi? element sztuki, nadaj?cy mieszkaniu charakter, tak jak ksi??ki na pó?kach, które mówi? wiele o w?a?cicielu. Zalet? indywidualnego podej?cia do ka?dego projektu jest unikatowy charakter i ograniczona ilo?? egzemplarzy, które produkowane s? na zamówienie klienta.

Oferowane produkty wykonane s? z naturalnego surowca jakim jest we?na oraz z doskona?ych materia?ów syntetycznych. Ró?norodno?? kolorów,wielko?ci i kszta?tów pozwala na skomponowanie indywidualnego zestawu. Asortyment wci?? jest wzbogacany o nowe kolekcje. Istnieje równie? mo?liwo?? wypo?yczenia produktów do sesji zdj?ciowych.

Kuklik 002
Kuklik 003
Kuklik 004
Pleciuga
Pleciuga a2
Kuklik ECRU
Kuklik ETNIC
Kuklik PUFLIKI 001
Kuklik PUFLIKI 002
Aby zamówi? produkt, kliknij na galeri? zdj?? wybranej kolekcji. Wybierz interesuj?cy Ci? rozmiar, rodzaj materia?u i kolor. Wype?nij formularz kontaktowy znajduj?cy si? w zak?adce "kontakt". Wy?lij zapytanie o wycen? podaj?c wybrane parametry towaru.

Je?li nie znalaz?e? interesuj?cych Ci? parametrów napisz do nas. Postaramy dopasowa? si? do Twoich oczekiwa?.

Je?li zamawiasz nasze produkty, pami?taj, ?e: Rozmiar: mo?e by? dowolny Kolory: mo?na miesza? ze sob? (w zale?no?ci od dost?pnej kolorystyki danej kolekcji) Wycena: jest indywidualna (w zale?no?ci od rodzaju materia?u i wielko?ci)

Pobierz katalog / cennik

Po uzgodnieniu szczegó?ów zamówienia podpisujemy umow? sprzeda?y. Na ?yczenie wystawiamy faktury VAT. Terminem rozpocz?cia realizacji zamówienia jest data wp?yni?cia zaliczki. Wysoko?? zaliczki ustalana jest indywidualnie i najcz??ciej stanowi 1/2 ceny produktu.

Po 2 tygodniach od z?o?enia zamówienia produkt b?dzie gotowy i wys?any na podany adres. Wysy?ka na terenie Polski GRATIS.

Katarzyna Mucha-Wi?niewska
- nic doda? nic uj??

Urodzi?am si? w Radomiu
-ca?kiem spore miasto, niegdy? s?yn?ce z Zak?adów Metalowych ?ucznik

Mieszkam w Poznaniu
-ca?kiem spore miasto, od dawna s?yn?ce z Pyrów i Kozio?ków

Od dziecka rysuj?
-Liceum Sztuk Plastycznych w Radomiu kierunek Wystawiennictwo

Od studiów projektuj?
-Akademia Sztuk Pi?knych w Poznaniu kierunek Architektura Wn?trz i Wzornictwo

Od jakiego? czasu asystuj?
-Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej

W wolnym czasie inspiruj? / majsterkuj? / filcuj?
Kukliki FeltDesign - autorska pracownia projektowa

2012 Gda?sk - Poro?a Sztuki - Dizajnerzy Atakuj? - I miejsce w konkursie
2012 Gdynia - Super Sam Design - uczestnictwo w festiwalu
2012 Pozna? - Design by... II miejsce w konkursie
04.2012 - "Country & Home"
04.2012 - "2+3D"
09.2012 - "Czas na wn?trze"
12.2012-01.2013 - innowacje&design_pl
12.2012 - "Cztery K?ty"kukliki.design@gmail.com / info@picsell.com.pl
tel.: (+48) 696-156-501
PICSELL Marcin Wi?niewski, ul. Chociszewskiego 52a/6, 60-261 Pozna?, NIP: 499-037-50-65, Regon: 331343531